Informācija iedzīvotājiem!

Katru februāra piektdienu vairāki Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti dosies uz pagastu pārvaldēm, lai arī pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt vai nokārtot aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tikšanās mērķis ir, lai pašvaldības speciālisti būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem klātienē būs iespēja tikties ar: Smiltenes novada domes vadību (domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru) un speciālistiem no: Nekustamo īpašumu nodaļas, Attīstības un plānošanas nodaļas, Būvvaldes, Kancelejas nodaļas, Juridiskās nodaļas, Izglītības pārvaldes, Saimnieciskās darbības nodaļas, Dzimtsarakstu nodaļas, Sociālā dienesta un SIA „Smiltenes NKUP”.

Tikšanās Palsmanes pagasta pārvaldē 14. februārī 13.00 – 16.00.