Paziņojums par īpašuma “Priednieki 2 – 1” izsoli

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Palsmanes pārvaldes vadītāju pa tālr.64773754 vai mob.tālr.29474697.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2015.gada 31.martam plkst.16.00.”

„Smiltenes novada dome 2015.gada 1.aprīlī plkst. 11:40, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2″, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 151.9 m2, 15630/30970 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 003) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 004).

Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 7050,00 euro (septiņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

–  izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma „Priednieki 2″-1, Palsmanes pagastā izsolei”;

–  nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 705,00 euro (septiņi simti pieci euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma „Priednieki 2″-1, Palsmanes pagastā izsolei”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: