“Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

Uzsākts darbs pie Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta

“Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” realizācija kļuva iespējama, saņemot atbalstu no “Abulas lauku partnerības” un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta, apstiprinot projektu konkursā pasākumā 19.2  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā Nr.2.1. “Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.”

Kopējais projekta finansējums 18826,86 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 16944,17 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 1882,69 EUR.

Projekta mērķis ir ierīkot žogu, kurš norobežotu sporta un aktīvās atpūtas zonu no ielas, un izbūvēt bruģa ietvi caur skolas ābeļdārzu, tādējādi radot gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi, un veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās dabas, fiziskās un sociālās attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var  kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projektu realizējot, pirmkārt, tiks nodrošināta droša bērnu brīvā laika pavadīšana Palsmanes pamatskolas teritorijā. Otrkārt, lai nokļūtu uz un no  skolas no Palsmanes pagasta centra mājām, autobusa pieturas, skolēniem un pagasta iedzīvotājiem ceļš būs drošs, jo nebūs jāizmanto centrālās ielas brauktuve, bet varēs doties pa bruģēto celiņu cauri skolas ābeļdārzam.

Lai ziemas periodā varētu nodrošināt drošu visu gājēju infrastruktūru, janvāra mēnesī tika iegādāta sniega frēze- pūtējs.

Atbilstoši pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem, labiekārtošanas darbus veic SIA “Evento”, sniega frēze -pūtējs  tika iegādāts no SIA “Lauku apgāds un meliorācija.”

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 1. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle