Palsmanes pamatskola

skola

Palsmanes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno:

 • pamatizglītības programmu, kods 21011111,

 • speciālās pamatizglītības programmu

  – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611,

  – speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015511.

2022./2023. mācību gadā skolā mācās 130 skolēni, skolā strādā 21 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki. Skolas direktore Anda Bērtiņa.

Skolā darbojas:

 • 1.- 4. klašu koris,

 • vokālais ansamblis,

 • 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs,

 • teātra pulciņš,

 • rokdarbu pulciņš,

 • kokapstrādes pulciņš,

 • mājturības pulciņš,

 • “Āķīgā valodiņa” pulciņš,

 • robotikas pulciņš,

 • angļu valodas pulciņš,

 • matemātikas pulciņš.

Skolas adrese:

Palsmanes pamatskola, Palsmanes pagasts,

Smiltenes novads, LV – 4724.

Tālruņi: (+371) 27097387

E-pasts: palsmanespsk@smiltenesnovads.lv

https://www.facebook.com/palsmanespsk

https://izglitiba.smiltenesnovads.lv/palsmanes-pamatskola/