Palsmanes pamatskola

skola

Palsmanes pamatskola ir Smiltenes novada domes dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno:

 • pamatizglītības programmu, kods 21011111,

 • speciālās pamatizglītības programmu

  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611,

 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015511.

2016./2017. mācību gadā skolā mācās 121 skolēni, skolā strādā 18 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Skolas direktore Dace Pērle.

Skolā darbojas:

 • 1.- 4. klašu koris,

 • 6. – 9. klašu vokālais ansamblis,

 • 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs,

 • teātra pulciņš “Mežonīgie kaķi”,

 • vizuālās mākslas pulciņš,

 • kokapstrādes pulciņš,

 • sporta pulciņš,

 • mājturības pulciņš,

 • matemātikas pulciņš,

 • datorpulciņš,

 • 233. Palsmanes mazpulks,

 • Smiltenes novada 218. jaunsargu vienības Palsmanes jaunsargu pulciņš.

Skolas adrese:

Palsmanes pamatskola, Palsmanes pagasts,

Smiltenes novads, LV – 4724.

Tālruņi: 64773174 (Direktore); 64773872 (skolotājistaba); Fakss: 64773174

E-pasts: palsmanes_pamatskola@inbox.lv

Direktores pieņemšanas laiki:

otrdiena 7:30-17:00

piektdiena 7:30-13:00

Direktores v. māc. darbā pieņemšanas laiki:

otrdiena 13:30-15:30

ceturtdiena 13:00-15:00

Psiholoģes darba laiks:

ceturtdienās 8:00-13:00

Logopēdes darba laiks:

pirmdienās 11:40-13:25

otrdienās 12:45-14:15

trešdienās 11:40-13:25

Palsmanes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016.:

palsmanes_pamatskolas_pasnovertejuma_zinojums

1.pielikums pašnovērtējuma ziņojumam 2016.g

1pielikums_skolas_pasvertejumam

Palsmanes pamatskolas attīstības plāns 2015.-2018.gadam.

skolas_attistibas_plans_2015-2018