Pirmsskolas izglītības iestāde

palsmane_2

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ir Smiltenes novada pašvaldības izglītības  iestāde, dibināta 1967. gadā. Jaunā pirmsskolas izglītības iestādes ēka uzcelta un nodota ekspluatācijā 1990.  gadā. 2004. gadā  iestādei nomainīti logi un 2006. gadā siltināts un atjaunots jumta segums. Iestādē ir piemērotas telpas un mācību  materiāli tehniskā bāze, lai sekmīgi īstenotu pirmsskolas izglītības programmas. Iestādei ir sava virtuve ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Adrese: „ Palsmanes bērnudārzs”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Tālrunis: 64773931
E:pasts: palsmanespii@smiltenesnovads.lv

Iestādes vadītāja: Birute Mežale

2022./2023. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 82 audzēkņi, strādā 9 pedagogi  un 10 tehniskie darbinieki.

Izglītības iestādes moto:
Radi savu pasauli! Radi savu mazo. Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem, vai no tērauda dzirkstīm. Veido no dzejoļu rindām un keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai. Un ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt. Lai aizejot viņš paņem līdz kauliņu no tava dārza. Tas nav maz!
/ I. Ziedonis /

Iestāde īsteno izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma/ programmas kods  0101 11 11/,
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem / programmas kods  0101 55 11/,
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  / programmas kods  0101 56 11/

Iestāde piedāvā interešu izglītības pulciņus:

 • Angļu valoda 6 gadīgiem bērniem
 • Deju  prieks no 3gadu vecuma
 • Ritmikas un  mūzikas pasaulē

Iestādē svin un atzīmē dienas :

 • Gadskārtu ieražu svētki-Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņdiena, Māras diena, Lieldienas, Līgo diena
 • Svētku dienas-Zinību diena 1.septembris,Latvijas dzimšanas diena 18.novembris,Valentīndiena ,Mātes diena, Izlaidums
 • Sporta un veselības dienas
 • Rīko tematiskās izstādes -dabas materiāli, fotogrāfijas, zīmējumi u.c.

Iestādes dalība konkursos: ZAAO organizētie konkursi, Zaļā josta.

Uzņemšana:

 • Bērnu reģistrācija notiek visu gadu;
 • Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādē var no bērna dzimšanas brīža;
 • Bērnu reģistrāciju veic viens no vecākiem, vadītājai uzrādot bērna dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu, kā arī izziņu par bērna deklarēto dzīves vietu;

Uzņemot audzēkņus iestādē, vecāki (aizbildņi) iestādes vadītājai iesniedz šādus dokumentus:

 • Iesniegumu (veidlapa pie vadītājas);
 • Audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju;
 • Audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli;
 • Profilaktisko potēšanas karti vai kopiju;
 • Medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
 • Bērniem, kuriem ir fiksētas fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi – medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziena izrakstu, ka bērns var apmeklēt vispārējā tipa pirmsskolas iestādi. Izglītības iestādē uzņem reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas secībā, izņemot šajos noteikumos paredzētos ārpus kārtas gadījumus.