Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes internātpamatskola

Smiltenes novada speciālā pamatskola atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880. gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966. gada 1. augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Par šo bērnu izglītošanu rūpējas 42 pedagogi, bibliotekārs, sociālais pedagogs, psihologs un 25 tehniskie darbinieki.

Skolā ir 2 pirmsskolas grupiņas,  9  klašu komplekti no 1. līdz 9. klasei un 2 profesionālās pamatizglītības apguves kursi, kopā mācās 82 izglītojamais ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem.

Mūsu skolā izglītojamie apgūst pamatzināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, arodapmācības stundās tiek sagatavoti praktiskajai dzīvei.

No 2000. gada 1. septembra skolā ir iespēja apgūt profesionālo pamatizglītību (mācību ilgums 2 gadi). Šobrīd divu gadu laikā var iegūt remontstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga un mājkalpotāja kvalifikāciju.

Lai mācītu bērnus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, 1997. gada 1. septembrī skolā tika atvērta „C”. klase.

Kopš 2011. gada skolā ir atvērta speciālās pirmsskolas izglītības grupiņa.

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst floristiku, stikla un zīda apgleznošanu, filcēšanu, pērļošanu, mašīnadīšanu, keramiku, rokdarbus, kokapstrādes pamatus, tautas dejas un līnijdejas.

Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties vairākos pulciņos (dramatiskais, mūzikas, sporta, jauniešu interešu).

Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos – dziesmu konkursos, koncertos, zīmējumu konkursos un modes skatēs.

Darba tikumu izglītojamie apgūst, strādājot skolas saimniecībā, audzējot puķes un dārzeņus, uzkopjot parka teritoriju.

Skolā ir pietiekama sporta bāze, āra trenažieru laukums, sporta laukums, un rotaļu laukums pirmsskolas grupām. izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, republikas un pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālām vajadzībām.

Skolas darbinieku kolektīvs rūpējas par to, lai katrs izglītojamais saņemtu siltumu un mīlestību. Lai piesaistītu papildus līdzekļus skolas apkārtnes sakopšanai un dažādu nometņu organizēšanai, skolotāji veiksmīgi piedalās dažādu projektu izstrādē un realizācijā. No 2009.–2013. gadam darbojāmies starptautiskajos Nordplus Junior un Comenius projektos. Ir realizēts viens ERAF projekts un  viens ESF projekts. Palīdzīgu roku un atbalstu sniedz Latvijas Bērnu bāreņu fonds, Velku fonds, misija „Pakāpieni”,  kā arī draugi Zviedrijā, Vācijā un ASV.

Skolas direktore – Inga AUGA

Direktora vietnieces – Gunita SKARE
Sanita BORMANE
Ilze VIKMANE

Mūsu adrese:
Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads,
LV 4724

Tālrunis: (+371) 64773863
Mobilais tālrunis: (+371) 29420419
Tālrunis – fakss: (+371) 64773635

Mājaslapa: http://palsmanesips.edu.lv/

E-pasti: palsmanesp@hawk.lv

palsmanesinternatpsk@smiltene.lv